piątek, 09 wrzesień 2022 08:52

RODO klauzula informacyjna

• KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych,...

 

w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) — zwanego dalej Rozporządzeniem 2016/679, informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 191 im. Marii Kownackiej (P191),
z siedzibą w Warszawie 02-702, ul. Zawrat 22.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Przedszkolu nr 191 jest Pan Paweł ROWIŃSKI, tel. 723 243 679, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3. Administrator danych osobowych – dyrektor Przedszkola – przetwarza dane osobowe, zbierane od Pani/Pana, w celu:
• wykonania umowy – procesu rekrutacyjnego, pobytu dziecka w P191, upoważnienia do odbioru dziecka – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679, a w zakresie, w jakim podanie danych jest fakultatywne – na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679;
• dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na P191 na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym Kodeksu Pracy, przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości, podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679;
• w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu P191 polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes P191 – art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 3, odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące na rzecz P191 usługi niezbędne do wykonania zawieranej umowy, takie jak Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Mokotów, bank, a także organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa. Program "Vulcan" - zarządzający systemem opłat, ma dostęp do danych dotyczących obsługi finansowej placówki.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy,
a w przypadku danych podanych fakultatywnie – do wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okres trwania umowy. Okres przetwarzania danych może zostać przedłużony, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń, lub do obrony przed takimi roszczeniami, po tym okresie dane będą przetwarzane w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
6. Każdą z wyrażonych zgód można w dowolnym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów ewidencyjnych, wycofanie zgody należy dokonać drogą pisemną lub elektroniczną.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w P191 narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

9. Podanie danych osobowych jest wymagane przez P191 w celu zawarcia umowy,
z wyjątkiem danych osobowych, oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez P191 jest brak możliwości zawarcia umowy.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.