Rekrutacja

Uprzejmie informuję, że na stronie Biura Edukacji opublikowane zostały „Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2023/2024”:
 
20. Uruchomienie dla rodziców możliwości wypełniania wniosków
w SYSTEMIE
7 marca
godz. 13.00
     
21. Zapisy w SYSTEMIE - rodzice dzieci urodzonych w latach 2020-2017 i dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym wypełniają elektroniczny wniosek o przyjęcie od 7 marca
od godz. 13.00
(wtorek)
22 marca
do godz. 20.00
(środa)
  22 marca o godz. 20.00 zostanie wyłączona możliwość wprowadzania przez rodziców NOWYCH wniosków 
22. Składanie wniosków o przyjęcie - rodzice składają za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji SKANY dokumentów i podpisany elektronicznie wniosek lub składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru papierowy  wniosek oraz dokumenty/oświadczenia potwierdzające kryteria 7 marca od godz. 13.00 23 marca
do godz.16.00
(czwartek)
  Od 22 marca od godz. 20.00 do 23 marca do godz. 16.00 możliwe będzie tylko podpisywanie profilem zaufanym wprowadzonych wniosków oraz przesyłanie wnisków wcześniej zarejetrowanych oraz skanów dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów. 
23. Wprowadzenie do SYSTEMU (przez placówki) wniosków wypełnionych odręcznie 7 marca 24 marca
(piątek)
  Wnioski należy na bieżąco
wprowadzać i zatwierdzać w SYSTMIE.
 
Na etapie weryfikacji wniosków  i potwierdzania oświadczeń można anulować zatwierdzenie wniosku, dokonać korekty i ponownie zatwierdzić wniosek.

Na etapie weryfikacji wniosków komisja rekrutacyjna może wezwać rodziców do uzupełnienia dokumentów.
24. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.
Na żądnie przewodniczącego komisji rekrutacyjnej rodzice składają dokumenty potwierdzające okoliczności zawarte w oświadczeniach. 
7 marca
27 marca
(poniedziałek)
 
25. Potwierdzanie przez burmistrza dzielnicy okoliczności zawartych
w oświadczeniach.
Na wniosek przewodniczącego komisji rekrutacyjnej burmistrz dzielnicy, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, potwierdza okoliczności zawarte w oświadczeniach i informuje przewodniczącego komisji o wynikach weryfikacji.
7 marca 12 kwietnia
do godz. 12.00
(środa)
 
26. Zamknięcie przez dyrektora etapu weryfikacji i potwierdzania wniosków   12 kwietnia
do godz. 15.00
   
27. Zamknięcie przez WOW etapu weryfikacji wniosków   12 kwietnia
do godz. 15.30
   
28. Zamknięcie przez BE etapu weryfikacji wniosków   12 kwietnia
godz. 16.00
   
29. Ustalenie kolejności przyjęć - komisja rekrutacyjna może ustalić w SYSTEMIE kolejność przyjęć 13 kwietnia
od godz. 8:00
(czwartek)
14 kwietnia
do godz. 15.00
(piątek)
   
30. Przewodniczący komisji zgłasza dyrektorowi zakończenie etapu ustalania kolejności przyjęć.   14 kwietnia
do godz. 15.00
   
31. Zamknięcie przez dyrektora przedszkola/szkoły etapu ustalania kolejności przyjęć    14 kwietnia
do godz. 15.30
   
32. Zamknięcie przez WOW etapu ustalania kolejności przyjęć    14 kwietnia
do godz. 15.45
   
33. Zamknięcie przez BE etapu ustalania kolejności przyjęć    14 kwietnia
 godz. 16.00
   
34. Uruchomienie przez wykonawcę menadżera integracji 17 kwietnia
godz. 9.00
(poniedziałek))
   
35. Przydział do grup integracyjnych dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność  17 kwietnia
od godz. 9.00
17 kwietnia
do godz. 15.00
   
* przydział dzieci z 1 preferencji 17 kwietnia
od godz. 9.00
17 kwietnia
do godz. 12.00
   
* przydział dzieci z kolejnych preferencji - możliwość zmiany przydziału z dalszej na wyższą preferencję np. z 5 na 2 lub z 3 na 1 tzw. podbieranie dzieci przez placówkę wyższej preferencji 17 kwietnia
od godz. 12.00
17 kwietnia
do godz. 14.00
   
* sprawdzenie listy zakwalifikowanych do integracji po etapie zmiany przydziału i możliwość dodatkowej kwalifikacji na zwolnione miejsca 17 kwietnia
od godz. 14.00
17 kwietnia
do godz. 15.00
   
36. Zamknięcie przez dyrektora etapu przydziału dzieci z orzeczeniem
o potrzebie kształcenia specjalnego do grup integracyjnych 
  17 kwietnia
do godz. 15.00
   
37. Zamknięcie przez WOW etapu przydziału dzieci
z orzeczeniem 
  17 kwietnia
do godz. 15.30
   
38. Zamknięcie przez BE etapu przydziału dzieci
z orzeczeniem 
  17 kwietnia
godz. 15.45
   
39. Przydział dzieci - konsultacje z burmistrzami dzielnic  18 kwietnia 26 kwietnia    
* analiza raportów 18 kwietnia    
* konsultacje z burmistrzami 19 kwietnia
(środa)
21 kwietnia
(piątek)
   
* ostateczny przydział  24 kwietnia
(poniedziałek)
   
40. Zamknięcie przez BE etapu symulacji  24 kwietnia
(do godz. 14.00)
   
41. Przydział dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, które nie zostały przyjęte na wcześniejszych etapach - dyrektorzy przydzielają dzieci orzeczeniowe (kandydujące do oddziałów integracyjnych) nigdzie nieprzyjęte 25 kwietnia
od godz. 12.00
25 kwietnia
do godz. 15.00
   
42. Zamknięcie przez dyrektora etapu przydziału dzieci z orzeczeniem
o potrzebie kształcenia specjalnego do grup integracyjnych 
  25 kwietnia
do godz. 15.30
   
43. Zamknięcie przez WOW etapu przydziału dzieci
z orzeczeniem 
  25 kwietnia
do godz. 15.45
   
44. Zamknięcie przez BE etapu przydziału dzieci
z orzeczeniem 
  25 kwietnia
godz. 16.00
   
45. Przygotowanie przez wykonawcę list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych 
  do 26 kwietnia
do godz. 10.00
  Listy zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych zawierają imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do danego przedszkola/szkoły.
Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. 
46. Pobranie z SYSTEMU listy dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych
26 kwietnia
od godz.10.00
26 kwietnia
do godz. 12.00
   
47. Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych - listy należy umieścić w widocznym miejscu
w przedszkolu/szkole (listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia). 
26 kwietnia - godz. 13.00
(środa)
  Od godz.13.00 SYSTEM ponownie otwarty dla rodziców.
Rozsyłanie wiadomości drogą elektroniczną po godz. 12.00.
48. Potwierdzanie przez rodziców woli zapisu do przedszkola/szkoły,
do której dziecko zostało zakwalifikowane - rodzice potwierdzają wolę zapisu w systemie elektronicznym lub składają w przedszkolu/szkole pisemne potwierdzenie
26 kwietnia
od godz. 13.00
(środa)
5 maja
do godz.10.00
(piątek)
   
49. Wprowadzenie do SYSTEMU informacji o złożonych potwierdzeniach woli zapisu 26 kwietnia
od godz. 13.00
5 maja
do godz. 15.00
  Potwierdzenia woli zapisu należy na bieżąco wprowadzać do SYSTEMU  
50. Zamknięcie przez dyrektora przedszkola/szkoły etapu potwierdzania woli zapisu   5 maja
do godz. 15.30
   
51. Zamknięcie przez WOW etapu potwierdzania woli zapisu   5 maja
do godz. 15.45
   
52. Zamkniecie przez BE etapu potwierdzania woli zapisu   5 maja
 godz. 16.00
   
53. Przygotowanie przez wykonawcę list dzieci przyjętych i nieprzyjętych    do 8 maja
do godz. 10.00
   
54. Pobranie z SYSTEMU listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych  8 maja
od godz.10.00
8 maja
do godz. 12.00
  Listy przyjętych i nieprzyjętych zawierają imiona i nazwiska kandydatów lub informację o wolnych miejscach.
Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia, datę publikacji i miejsce na podpis przewodniczącego komisji 
55. Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych - listy trzeba umieścić w widocznym miejscu
w przedszkolu/szkole (listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej  lub informację o wolnych miejscach oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. Listy zawierają również datę podania listy do publicznej wiadomości i są opatrzone podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej).
8 maja - godz. 13.00
(poniedziałek)
   
PROCEDURA ODWOŁAWCZA
56. Procedura odwoławcza:
* w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do  komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka,
 * uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica (uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym),
* w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
* w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania dyrektor przedszkola/szkoły rozpatruje odwołanie,
* na rozstrzygniecie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego. 
8 maja 23 maja (3+3+3+3)   
57. Wprowadzenie do SYSTEMU informacji o dzieciach przyjętych w ramach procedury odwoławczej    do 23 maja
do godz. 14.00
   
58. Zamknięcie przez dyrektora przedszkola/szkoły etapu rozpatrywania odwołań   23 maja
do godz. 14.30
   
59. Zamkniecie przez WOW etapu rozpatrywania odwołań   23 maja
do godz. 15.00
   
60. Zamkniecie przez BE etapu rozpatrywania odwołań   23 maja
do godz. 15.30
   
61. Sprawdzenie i aktualizacja wykazu wolnych miejsc udostępnianych
do rekrutacji uzupełniajacej (udostepnienie wykazu dla WOW i dyrektorów)
12 czerwca 14 czerwca    
62. Składanie do WOW, wniosków o korektę limitu miejsc
w grupach rekrutacyjnych - akualizacja wolnych miejsc
do 14 czerwca
do godz. 12.00
  Dyrektorzy sprawdzają poprawność wykazu wolnych miejsc. Korekty limitów dokonuje WOW na wniosek dyrektora przedszkola/szkoły.
63. Korekta, przez WOW, limitu miejsc w grupach rekrutacyjnych  14 czerwca
do godz. 16.00
   
64. Sporządzenie i przekazanie do Kuratorium Oświaty przez komisję rekrutacyjną informacji o wolnych miejsach - do udostępnienia na stronie internetowej kuratorium oświaty  15 czerwca   § 10.8 rozporzadzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniajacego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431)
POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE
65. Opublikowanie w SYSTEMIE informacji o wolnych miejscach 15 czerwca
godz. 16.00 (czwartek)
   
66. Zapisy w SYSTEMIE - rodzice dzieci urodzonych w latach 2020-2017 i dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym wypełniają elektroniczny wniosek o przyjęcie 15 czerwca
od godz. 16.00
20 czerwca
do godz. 20.00
  20 czerwca o godz. 20.00 zostanie wyłączona możliwość wprowadzania przez rodziców NOWYCH wniosków 
67. Składanie wniosków o przyjęcie - rodzice składają za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji SKANY dokumentów i podpisany elektronicznie wniosek lub składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru papierowy  wniosek oraz dokumenty/oświadczenia potwierdzające kryteria 15 czerwca
od godz. 16.00
21 czerwca
do godz. 15.00
   
68. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności,
o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.
15 czerwca  23 czerwca
do godz. 15.00
   
69. Zamknięcie przez dyrektora etapu składania i weryfikacji wniosków   23 czerwca
do godz. 15.00
   
70. Zamknięcie przez WOW etapu składania i weryfikacji wniosków   23 czerwca
do godz. 15.30
   
71. Zamknięcie przez BE etapu składania i weryfikacji wniosków   23 czerwca
godz. 15.45
   
72. Możliwość ustalenia kolejności przyjęć  23 czerwca
od godz. 16.00
26 czerwca
do godz. 12.00
   
73. Przewodniczący komisji zgłasza dyrektorowi zakończenie etapu ustalania kolejności przyjęć   26 czerwca
 do godz. 12.30
   
74. Zamknięcie przez dyrektora przedszkola/szkoły etapu ustalania kolejności    26 czerwca
do godz. 15:30
   
75. Zamknięcie przez WOW etapu ustalania kolejności    26 czerwca
do godz. 15.45
   
76. Zamknięcie przez BE etapu ustalania kolejności    26 czerwca
do godz. 16.00
   
77. Uruchomienie menadżera integracji
Przydział do grup integracyjnych dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność 
27 czerwca
od godz.13.00
27 czerwca
do godz. 15.00
   
78. Sprawdzenie i uzupełnienie listy dzieci zakwalifikowanych do integracji  27 czerwca
od godz. 15.00
27 czerwca
do godz. 15.30
   
79. Zamknięcie przez dyrektora etapu przydziału dzieci z orzeczeniem
o potrzebie kształcenia specjalnego do grup integracyjnych 
  27 czerwca 
do godz. 15.30
   
80. Zamknięcie przez WOW etapu przydziału dzieci
z orzeczeniem 
  27 czerwca
do godz. 15.45
   
81. Zamknięcie przez BE etapu przydziału dzieci
z orzeczeniem 
  27 czerwca
do godz. 16.00
   
82. Symulacja - przydział dzieci  27 czerwca
od godz. 16.00
28 czerwca
do godz. 9.00
  ASSECO
83. Uruchomienie menadżera integracji
Przydział dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
które nie zostały przyjęte na wcześniejszych etapach - dyrektorzy przydzielają dzieci orzeczeniowe (kandydujące do oddziałów integracyjnych) nigdzie nieprzyjęte.
28 czerwca
od godz. 9.00
28 czerwca
do godz. 10.00
   
84. Zamknięcie przez dyrektora etapu przydziału dzieci z orzeczeniem
o potrzebie kształcenia specjalnego do grup integracyjnych 
  28 czerwca
 do godz. 10.00
   
85. Zamknięcie przez WOW etapu przydziału dzieci
z orzeczeniem 
  28 czerwca
 do godz. 10.30
   
86. Zamknięcie przez BE etapu przydziału dzieci
z orzeczeniem 
  28 czerwca
godz. 10:45
   
87. Przygotowanie przez wykonawcę SYSTEMU list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym 28 czerwca
godz. 11.00
28 czerwca
godz. 12.00
  ASSECO
88. Pobranie z SYSTEMU listy dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych na etapie postępowania uzupełniającego
28 czerwca
od godz. 12.00
28 czerwca
od godz. 13.00
   
89. Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym  - listy należy umieścić w widocznym miejscu w przedszkolu/szkole
(listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia) 
28 czerwca godz. 13.00
(środa)
   
90. Potwierdzanie przez rodziców woli zapisu do przedszkola/szkoły,
do której dziecko zostało zakwalifikowane - rodzice składają
w przedszkolu/szkole pisemne potwierdzenie woli zapisu.

Rodzice dziecka przyjętego w postępowaniu rekrutacyjnym mogą potwierdzić wolę zapisu w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane w postępowaniu uzupełniającym jeżeli złożą pisemną rezygnację z miejsca w przedszkolu/szkole, która już przyjęła dziecko. 
28 czerwca
od godz. 13.00
30 czerwca
do godz. 16.00
   
91. Wprowadzenie do SYSTEMU informacji o złożonych potwierdzeniach woli zapisu 28 czerwca
od godz. 13.00
3 lipca
do godz.9.00
   
92. Zamknięcie przez dyrektora przedszkola/szkoły etapu potwierdzania woli zapisu w postępowaniu uzupełniającym   3 lipca
do godz. 9.30
   
93. Sprawdzenie przez WOW, czy przedszkola/szkoły, które prowadziły postępowanie uzupełniające wprowadziły do systemu potwierdzenia woli
i zamknęły etap.

Zamknięcie przez WOW etapu potwierdzania woli zapisu w postępowaniu uzupełniającym.
  3 lipca
do godz. 10.00
   
94. Zamkniecie przez BE etapu potwierdzania woli zapisu w postępowaniu uzupełniającym   3 lipca
do godz. 10.30
   
95. Przygotowanie przez wykonawcę SYSTEMU list dzieci przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym 3 lipca
od godz. 10.30
3 lipca
do godz. 12.00
  ASSECO
96. Pobranie z SYSTEMU listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym 3 lipca
od godz. 12.00
3 lipca
do godz. 13.00
   
97. Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym - listy trzeba umieścić w widocznym miejscu w przedszkolu/szkole (listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej  lub informację o wolnych miejscach oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. Listy zawierają również datę podania listy do publicznej wiadomości i są opatrzone podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej). 3 lipca- godz. 13.00
(poniedziałek)
   
98. Procedura odwoławcza  od 3 lipca    
99. Opublikowanie w SYSTEMIE informacji o wolnych miejscach 31 sierpnia    
WSKAZYWANIE MIEJSCA REALIZACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
100. Udostępnienie dla dyrektorów przedszkoli/szkół  oraz WOW raportów o  dzieciach urodzonych w 2020 roku (trzylatki), 2019 roku (czterolatki), w 2018 roku (pięciolatki), 2017 (sześciolatki) i dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym, które nie zostały przyjęte do żadnego ze wskazanych przez rodziców  przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach  15 maja od godz. 9.00    
101. Pobranie przez dyrektorów raportów o dzieciach nigdzie nieprzyjetych
i przekazanie do burmistrzów dzielnic (zgodnie z miejscem zamieszkania dziecka)  - termin okreslony w rozporządzeniu MEiN 
15 maja    
102. Wskazanie rodzicom dzieci urodzonych w 2017, 2018, 2019 i 2020 roku oraz dzieciom z odroczonym obowiązkiem szkolnym, które nie zostały przyjęte do żadnego ze wskazanych przez rodziców  przedszkoli/oddziałów przedszkolnych innego przedszkola/szkoły, która przyjmie dziecko.  18 maja 12 czerwca