wtorek, 27 październik 2020 12:32

wytyczne dla przedszkoli/procedura zawieszania zajęć

 

Po otrzymaniu informacji o pozytywnym wyniku badania COVID-19 u nauczyciela, pracownika, wychowanka - dyrektor: •przeprowadza wywiad w celu uzyskania informacji, czy i kiedy inni nauczyciele, uczniowie i pracownicy placówki mieli kontakt z zakażonym nauczycielem/pracownikiem/wychowankiem; •ustala listę osób przebywających w tym samym czasie z zakażonym (w podziale na osoby z bliskiego kontaktu - czyli osoby pozostające w bezpośrednim kontakcie z osobą zakażoną lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metry przez ponad 15 minut oraz inne osoby) podczas zajęć, na placu zabaw, •zbiera dodatkowe informacje dotyczące tego jak długo trwał taki kontakt, w jakiej odległości, czy osoby przebywały w tym samym pomieszczeniu, czy stosowano ochronę nosa i ust;• kontaktuje się telefonicznie ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną i mailowo przesyła zebrane informacje oraz wniosek o czasowe zawieszenie zajęć zawierający opis sytuacji, uzasadnienie zawieszenia zajęć oraz proponowane rozwiązania;• zgłaszając wystąpienie w placówce zakażenia COVID-19, szczegółowo opisuje sytuację placówki (kryteria epidemiologiczne oraz organizacyjne);•na potwierdzenie ustaleń telefonicznych wysyła wiadomość mailową, na adres wskazany przez pracownika Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, podsumowującą otrzymane zalecenia;• informuje organ prowadzący o sytuacji w placówce, ustaleniach i planowanych działaniach; •informuje rodziców wszystkich uczniów o zgłoszeniu zakażenia nauczyciela/pracownika/wychowanka (bez wskazywania, kogo konkretnie to dotyczy), podjętych działaniach oraz jeżeli sytuacja tego wymaga, zaleca obserwację stanu zdrowia uczniów – w przypadku objęcia uczniów kwarantanną pracownicy Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej kontaktują się bezpośrednio z rodzicami uczniów; •informuje wszystkich nauczycieli i pracowników placówki o zgłoszeniu zakażenia nauczyciela, podjętych działaniach oraz zaleca obserwację stanu zdrowia; w przypadku objęcia nauczycieli/pracowników placówki kwarantanną pracownicy Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej kontaktują się bezpośrednio z zainteresowanymi;• zleca pracownikom obsługi przeprowadzenie gruntownego sprzątania i dezynfekcję sal/pomieszczeń, w których przebywał zakażony nauczyciel/pracownik/wychowanek;• po otrzymaniu zalecenia/pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotyczącej zawieszenia zajęć – występuje do organu prowadzącego z wnioskiem o zawieszenie zajęć dla klasy/oddziału/grupy/ placówki na czas oznaczony w opinii (opinia oraz zgoda organu prowadzącego może być wydana pisemnie, ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub innych środków łączności.
Po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zawiesza zajęcia i zawiadamia organ sprawujący nadzór pedagogiczny – Mazowieckiego Kuratora Oświaty; •o zawieszeniu zajęć na określony czas i zmianę modelu nauczania ze stacjonarnego na model z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (hybrydowy/zdalny),informuje wszystkie zainteresowane osoby; •koordynuje proces kształcenia na odległość przez zespół nauczycieli;• Po zakończeniu kwarantanny nauczyciele, pracownicy oraz uczniowie, których zajęcia zostały zawieszone na podstawie opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wracają do placówki i kontynuują naukę w trybie stacjonarnym.